Algemene Voorwaarden

Levering voorwaarden van Wieser´s Advies:

 

======================================================================

 

Artikel 1. Definities

 

1.A In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Wieser’s Advies de gebruiker van de algemene voorwaarden;

B Opdrachtgever: degene rechtspersoon -en/of natuurlijk rechtspersoon die handelt in de uitvoering van een be­drijf of beroepen/of de gemachtigde van opdrachtgever die op last van de opdrachtgever handelt, in de ruimste zin van het woord, diensten bestelt bij Wieser’s Advies.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wieser’s Advies en opdrachtgever waarop Wieser’s Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wieser’s Advies, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Als door de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden worden gehanteerd dan zullen deze wijken voor de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Offertes

 

1. Alle offertes van Wieser’s Advies zijn vrijblijvend. De opdracht komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door Wieser’s Advies.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. de overeenkomst

 

1. Opdrachtgever geeft aan Wieser’s Advies uitdrukkelijk een non-destructieve inspectie opdracht van onroerend goed zoals woningen en bedrijfsruimten, dit alles in de ruimste zin van het woord.

2. Wieser’s Advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, waarbij het behalen van een (goed) eindadvies gezien de non-destructieve wijze van de inspectie door Wieser’s Advies uitdrukkelijk niet verzekerd kan worden.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wieser’s Advies het recht de werkzaamheden te laten verrichten door derden. De werking van artikel 7: 404 BW en artikel 7: 407 lid 2 BW is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Opdrachtgever is conform wettelijke bepalingen verplicht alle bij hem/haar bekende zichtbare alsmede verborgen gebreken voor aanvang van de inspectie aan Wieser’s Advies -en/of diens gemachtigde aan te geven. Wieser’s Advies wijst voorts in deze op het belang dat de verkoper als mede koper tijdens de inspectie aanwezig zijn zodat eventuele gebreken nog ter plaatste kunnen worden aangewezen alsmede mondeling kunnen worden toegelicht.

5. Alle door opdrachtgever gegeven persoonlijke gegevens worden door Wieser’s Advies behandeld conform en in overeenstemming met eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wieser’s Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wieser’s Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig -en/of onjuist aan Wieser’s Advies zijn verstrekt, heeft Wieser’s Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de hierna vermelde voorwaarden en tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

7. De door Wieser’s Advies uitgevoerde keuringen zijn uitdrukkelijk momentopnames. Wieser’s Advies is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor niet waargenomen gebreken alsmede gebreken waarvan Wieser’s Advies tijdens haar inspectie redelijkerwijs niet op de hoogte was alsmede die gebreken die na een destructief onderzoek bekend zijn geworden, zoals lekkende standleidingen -en/of riolering, achter omtimmeringen, koker -en/of gescheurde funderingen en/of slechte lateien -en/of rot beton, slecht vloeren welke tijdens de inspectie waren bekleed, dit alles in de ruimste zin van het woord, welke gebreken tijdens de non-destructieve inspectie aan het zicht van Wieser’s Advies waren onttrokken.

8. Wieser’s Advies zal naar aanleiding van de resultaten van de non-destructieve inspectie en de haar bekend geworden feiten een rapport opmaken, welke aansprakelijkheid voor het rapport echter redelijkerwijs wordt beperkt met de hiernavolgende feiten en omstandigheden zijnde:

- teneinde een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de bouwkundige staat van het onroerend goed zal Wieser’s Advies alle informatie welke de inspecteur van Wieser’s Advies verkrijgt van derden in haar rapport verwerken, Wieser’s Advies accepteert echter uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor gegevens welke zij heeft verkregen van derden.

-Gas en elektra worden visueel geïnspecteerd. Voor toetsing van de installaties en een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de installateur en de NUTS-bedrijven en valt buiten de aansprakelijkheid van Wieser’s Advies. De keuringen welke bestemd zijn voor de Nationale Hypotheek Garantie worden opgesteld volgens de normen van de NHG. Dit is een kleine beknopte bouwtechnische opname voor de bank en/of geld verstrekker, waardoor aan cliënten of opdrachtgevers geen rechten kunnen worden ontleend.

- De kosten welke in de rapporten worden opgenomen worden globaal ingeschat op ervaringscijfers en kunnen afwijken van de werkelijke kosten. Tevens kunnen er verschillen optreden door prijsstijgingen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de kosten welke zijn vermeld in de calculatie van Wieser’s Advies.

9. Opdrachtgever kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 24 uur uitsluitend schriftelijk en per aangetekend schrijven opzeggen.

10.Opdrachtgever staat bij annulering en/of opzegging altijd in voor alle door Wieser’s Advies gemaakte kosten, welke kosten door Wieser’s Advies na in kennisstelling aan opdrachtgever zal worden gefactureerd.

11. Kruipruimtes welke deels of geheel gevuld zijn met puin of andere zaken mogen en kunnen niet geheel worden geïnspecteerd. De opdrachtgever al dan niet in samen werking met verkoper moeten er voor zorgen dat de ruimtes schoon en veilig zijn voor de inspectie. Als dit niet het geval is kan de ruimte binnen twee weken na de inspectie worden vrijgemaakt en kan er als nog een inspectie worden uitgevoerd. De opdrachtgever moet aangeven dat de ruimte is leeggehaald en dat deze kan worden geïnspecteerd.

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een eenmalige specifieke opdracht tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van de werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever Wieser’s Advies hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te stellen.

3. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van een opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht -en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloed, zal Wieser’s Advies de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wieser’s Advies zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben dan zal Wieser’s Advies opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst

 

1. De vorderingen van Wieser’s Advies op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen.

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Wieser’s Advies omstandigheden ter kennis komen, welke omstandigheden Wieser’s Advies goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-indien Wieser’s Advies de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Wieser’s Advies bevoegd de verdere uitvoe­ring van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Wieser’s Advies schadevergoeding te vorde­ren.

 

Artikel 8. Betaling

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wieser’s Advies aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Wieser’s Advies is gerechtigd om directe betaling van het aanvangshonorarium aan opdrachtgever te vragen.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, alsmede zal Wieser’s Advies de eerste herinnering Euro. 18.00 en bij de eerste aanmaning Euro. 33.00 excl.BTW in rekening brengen.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vordering(en) van Wieser’s Advies onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Indien de hoogte van de vergoeding niet uitdrukkelijk tussen Wieser’s Advies en opdrachtgever zijn overeengekomen dan is opdrachtgever de gebruikelijke vergoeding aan Wieser’s Advies verschuldigd.

6. Uitgaande van de door Wieser’s Advies geraamde duur van de opdracht en hoogte van de vergoeding is Wieser’s Advies gerechtigd om de overeengekomen vergoeding in twee of drie termijnen aan opdrachtgever te factureren zijnde:

- 50% bij aanvaarding van de opdracht en 50% na voltooiing c.q. beëindigen van de opdracht op basis van nacalculatie;

- 33% bij aanvaarding van de opdracht en 33% halverwege de opdracht en 33% na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht op basis van nacalculatie;

7. Betaling vindt plaats zonder enig aftrek, korting of verrekening door de opdrachtgever.

8. De door Wieser’s Advies na voltooiing c.q. beëindiging van de opdracht eventueel verleende nazorg zal tenzij anders overeengekomen, separaat in rekening worden ge­bracht op uurbasis.

9. Bij tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de normale secretariaatskosten inbegrepen, uitgezonderd zijn echter de reis- en verblijfskosten alsmede kopie- en drukkosten welke verbonden zijn bij het vervaardigen en het in gebruik nemen van grote hoeveelheden documenten.

10.Alle geoffreerde -en/of overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting.

11.Reclamaties op een factuur van Wieser’s Advies dienen op straffe van verval van het recht op reclamatie uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.

12.Bij gebreke van betaling van de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum is opdrachtgever met ingang van de daarop volgende dag van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag tot de dag der algehele betaling.

 

Artikel 9. Incassokosten

 

1.Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buitenrechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste Euro.6.500,-15%

- over het meerdere totEuro. 13.000,-10%

- over het meerdere totEuro. 32.500,-8%

- over het meerdere totEuro.130.000,-5%

- over het meerder3%

2.Indien Wieser’s Advies aantoont hogere kosten te hebben ge­maakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

Indien Wieser’s Advies aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1.Wanneer is vastgesteld dat een schade vergoeding voor rekening van Wieser’s Advies komt, geld een eigen risico van € 500,-.

2. Wieser’s Advies is nimmer aansprakelijk voor schades kleiner dan € 500,-.

3.Wieser’s Advies is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is of zou kunnen zijn van een niet, niet juist of niet tijdig signaleren van een bepaald gebrek aan of bij het onderzochte object of een onjuiste kostenbegroting en/of prijsopgaven van deze gebreken.

4.De aansprakelijkheid van Wieser’s Advies, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot de uitkering verzekeraar in specifiek of factuurafhankelijk bedrag.

5.Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Wieser’s Advies beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprake­lijkheidbetrekking heeft.

6.Wieser’s Advies is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of schade welke het gevolg is van enige nalatigheid en/of wangedrag van door Wieser’s Advies aan opdrachtgever geïntroduceerde derden.

7.Wieser’s Advies is niet verantwoordelijk en evenmin aansprakelijk voor:

* aspecten die buiten de opdracht vallen;

* gebreken en tekortkomingen waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.

* gebreken en tekortkomingen waarbij is aangegeven dat het onderdeel is niet goed visueel inspecteerbaar is, maar een omvangrijke kostenpost aannemelijk is.

* Voor niet in het rapport vermelde gebreken en tekortkomingen die voor de ondertekening van de koopovereenkomst van het object worden gesignaleerd.

* Schade aan zaken van de opdrachtgever of van derden. De opdrachtgever vrijwaart Wieser’s Advies voor iedere door derden gestelde aansprakelijkheid ter zake.

* Indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen doch niet als uitputtend bedoeld, gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- of vertragingsschade, schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever en schade wegens door Wieser’s Advies gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

8.Klachten, schade en aansprakelijkheidsstelling dienden binnen 14 dagen na ontstaan dan wel constatering hiervan, schriftelijk aan Wieser’s Advies te worden gemeld.

9.Het in behandeling nemen van een klacht impliceert geen erkenning van schade, gebrek, tekortkoming, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in welke vorm en door welke oorzaak dan ook. Wieser’s Advies behoudt zich ter zake dan ook alle rechten voor.

10.Bij eventuele schade wordt te allen tijde uitgegaan van het terugbrengen van het onderdeel in de oorspronkelijke staat en functionaliteit.

11. Onder functionaliteit wordt verstaan de eigenschappen of de hoedanigheden die de gekeurde onderdelen moeten hebben om het doel waarvoor de onderdelen zijn ontworpen en gemaakt te behalen.

12.Indien het object een deel van een pand is, vindt vergoeding plaats conform de van toepassing zijnde verdeling zoals genoemd in, doch niet als uitputtend bedoeld, de splitsingsakte en de reglementen van de vereniging van eigenaren.

13.Na 6 maanden na de opnamedatum is Wieser´s Advies niet meer aansprakelijk voor eventuele gebreken of klachten welke naar voren kunnen komen.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

 

1.Alle rechten met betrekking tot producten en/of voortbrengselen van de geest die Wieser’s Advies bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden, brochures en dergelijke, berusten en verblijven exclusief bij Wieser’s Advies en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan de opdrachtgever.

2.Opdrachtgever zal van de onder artikel 11 lid 1 genoemde rechten geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander door Wieser’s Advies aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld, behoudens een uitdrukkelijk door Wieser’s Advies aan opdrachtgever gegeven schriftelijke toestemming.

3.Opdrachtgever alsmede met hem in betrekking staande derden is/zijn het niet toegestaan om de onder arti­kel 11 lid 1 genoemde rechten waaronder vastleggingen van deze rechten op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd die personen die werkzaam zijn binnen het bedrijf en/of de organisatie van opdrachtgever, voor wie het voorts niet nood­zakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.

4.Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

5.Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de opdrachtgever Wieser’s Advies voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aan spraken van de kant van derderechthebbenden.

6.Wieser’s Advies is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

 

Artikel 12. Overmacht

 

1.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wieser’s Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wieser’s Advies niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Wieser’s Advies worden daaronder begrepen.

2.Wieser’s Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wieser’s Advies haar verbintenis had moeten nakomen.

3.Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Wieser’s Advies opgeschort, indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wieser’s Advies niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.Indien Wieser’s Advies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdracht­gever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 13. Geschillenbeslechting

 

De rechter in de vestigingsplaats van Wieser’s Advies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Wieser’s Advies het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen Wieser’s Advies en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ‘‘s-Gravenhage.

Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

Artikel 16. Oplevering

 

1.De opdrachtgever heeft de plicht om de door Wieser’s Advies opgeleverde bescheiden na ontvangst te controleren op juistheden en volledigheid.

2.Indien de opdrachtgever 14 dagen na oplevering van de vernoemde bescheiden geen wijzigingen of aanmerkingen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan Wieser’s Advies, wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met voornoemde bescheiden en bijbehorende uitgevoerde werkzaamheden.

3.Tenzij anders vermeld bedraagt de geldigheidsduur van de voornoemde bescheiden zes maanden.

4.Voornoemde bescheiden woorden uitsluitend door Wieser’s Advies gewijzigd of anderszins aangepast.

5.Een door Wieser’s Advies uitgevoerde inspectie, uitgebracht rapport of advieskan en mag niet worden gezien als een (aanvullende) garantie of (aanvullende) verzekering voor eventuele gebreken of tekortkomingen van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.

 

Artikel 17. Uitvoering

 

1. Wieser’s Advies zal bij de uitvoering van de opdracht handelen als een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelend advies en onderzoeksbureau. Wieser’s Advies geeft echter geen garanties met betrekking tot verrichte onderzoeken en verstrekte adviezen.

2. Wieser’s Advies heeft het recht om de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.

3.De inspecties zijn gebaseerd op visueel, uitwendig en non-destructief onderzoek van de daartoe onder normale omstandigheden bereikbare onderdelen van vaststelling van voorhanden zijnde tekortkomingen en gebreken.

4.De inspecties omvatten geen specialistisch onderzoek betreffende, doch niet als uitputtend bedoeld, installaties, rookgasafvoeren, stookkanalen, bodemverontreiniging, geluidoverlast en giftige stoffen, ongedierte/insecten. Het keurbureau aanvaart hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.

5.De inspecties omvatten geen onderzoek naar milieubelastende zaken of zaken waarin milieubelastende materialen zouden kunnen zijn verwerkt, noch naar zaken in verband met verontreiniging of aantasting van bodem, lucht of (grond-) water, en ook niet naar onderdelen waarbij materialen toegepast of verwerkt zouden kunnen zijn of die van overheidswege zijn of worden verboden. Onder milieubelastende zaken wordt onder andere verstaan, doch niet uitputtend bedoeld, asbest, olietanks en chemicaliën. Wieser’s Advies aanvaart hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.

6.Indien een object deel uitmaakt van een pand volgt de inspectie het zogemaande “schoenendoos” principe en omvat alleen die delen die behoren bij het betreffende object. Gezamenlijke delen zoals beschreven in, doch niet als uitputtend bedoeld, de splitsingsakte en de reglementen van de vereniging van eigenaren, worden beoordeeld zover toegankelijk. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de breukdelen voor het betreffende object.

7. Het halen of brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever. Indien het halen of brengen van de sleutels meer dan 5 minuten reistijd vergt, is de opdrachtgever een sleutel tarief verschuldigd.

8, Kruipruimtes welke deels of geheel gevuld zijn met puin of andere zaken mogen en kunnen niet geheel worden geïnspecteerd. De opdrachtgever al dan niet in samen werking met verkoper moeten er voorzorgen dat de ruimtes schoon en veilig zijn voor de inspectie. Als dit niet het geval is kan de ruimte binnen twee weken na de inspectie worden vrijgemaakt en kan er als nog een inspectie worden uitgevoerd. De opdrachtgever moet aangeven dat de ruimte is leeggehaald en dat deze kan worden geïnspecteerd.

Copyright © 2013 Wieser's Advies | Algemene Voorwaarden | Powered by Codyco